ในที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

 

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ One Stop Service

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน