ประชุมเพื่อมอบนโยบาย ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนันทุกชนิด

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน