• นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

  0956099891

  • นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ    นักวิชาการศึกษา

   นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา

  • นายภาสกร สุวรรณดี     นักวิชาการวัฒนธรรม

   นายภาสกร สุวรรณดี นักวิชาการวัฒนธรรม

  • นางจิราพร จรัญญา      ครู

   นางจิราพร จรัญญา ครู

  • นางโสภณิช แก้วรักษา     ครู

   นางโสภณิช แก้วรักษา ครู

  • นางสุพรรณี พิศชาติ      ครู

   นางสุพรรณี พิศชาติ ครู

  • นางสะใบทิพย์ สุทธิวงค์ ครู

   นางสะใบทิพย์ สุทธิวงค์ ครู

   0611126356
  • นางมะลิ อุปการะ       ครู

   นางมะลิ อุปการะ ครู

  • นางสาวเจียมจิตร นครศรี     ครู

   นางสาวเจียมจิตร นครศรี ครู

  • นางสาวบ่ายยา สายทอง      ครู

   นางสาวบ่ายยา สายทอง ครู

  • นางสาวศิรยา ยาหอม ผู้ช่วยนักสันทนาการ

   นางสาวศิรยา ยาหอม ผู้ช่วยนักสันทนาการ

   0960676586
  • นางสาวชมัยพร แสงสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

   นางสาวชมัยพร แสงสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม

   0879591260
  • นายคม บรรชิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   นายคม บรรชิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   0621689472
  • นางสาวจริยาพร ชัยสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   นางสาวจริยาพร ชัยสอน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

   0852325251
  • นางติ๋ม อันโน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

   นางติ๋ม อันโน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

  • นางณัฐริณีย์ ทองโส ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   นางณัฐริณีย์ ทองโส ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   0625455734
  • นางชนาภา ศิริจันดา ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   นางชนาภา ศิริจันดา ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   0635475430
  • นางสาวอุไรลักษณ์ แก้วใส ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   นางสาวอุไรลักษณ์ แก้วใส ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

   0929713186
  • นางสาวสมคิด วงค์บุตระ ผู้ดูแลเด็ก

   นางสาวสมคิด วงค์บุตระ ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวเพ็ญนภา สมศิริ ผู้ดูแลเด็ก

   นางสาวเพ็ญนภา สมศิริ ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวจุรีพร เกษพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก

   นางสาวจุรีพร เกษพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก

  • นางสาวบุญญาพร ศิลาวงค์

   นางสาวบุญญาพร ศิลาวงค์

   0629729181
  • นางสาววชิรญาณ์ คูณแก้ว ผู้ดูแลเด็ก

   นางสาววชิรญาณ์ คูณแก้ว ผู้ดูแลเด็ก

   0930709940
  • นางสาวจิราภรณ์ นนทา  คนงานทั่วไป

   นางสาวจิราภรณ์ นนทา คนงานทั่วไป

  • นางสาวอภิญญา ศรีด้วง คนงานทั่วไป

   นางสาวอภิญญา ศรีด้วง คนงานทั่วไป

  • นางสาวสุรัสวดี พุฒิพัฒน์ คนงานทั่วไป

   นางสาวสุรัสวดี พุฒิพัฒน์ คนงานทั่วไป

  • นางสาวรัตนา สัมฤทธิ์  คนงานทั่วไป

   นางสาวรัตนา สัมฤทธิ์ คนงานทั่วไป

  • นายสหรัฐ สมวงค์ คนงานทั่วไป

   นายสหรัฐ สมวงค์ คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.