วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อม ชุมชนน่าอยู่ ประชากรมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการแบบบูรณาการ

พันธกิจ (mission )

                                                          1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

                                                          2.การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

                                                          3.การพัฒนาชุมฃนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างที่จำเป็นอย่างถั่วถึง

                                                          4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                                                          5.เสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน