เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุริเยศร์ สุระโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

นายสุริเยศร์ สุระโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

Facebook Fan Page อบต. รุ่งระวี