ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.

นายบรรพชิต นรดิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เบอร์โทรศัพท์ 0985925499

นายศักดิ์ณรงค์  แก้วพรหม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT

Line Offcial อบต.รุ่งระวี

           

Facebook Fan Page อบต. รุ่งระวี