ข้อมูล ITA

นายบรรพชิต นรดิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เบอร์โทรศัพท์ 0985925499

นายสุริเยศร์ สุระโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

ข้อบัญญัติ

Facebook Fan Page อบต. รุ่งระวี