ประวัติความเป็นมา

                  เดิมตำบลรุ่งระวีขึ้นกับตำบลน้ำเกลี้ยง และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้แยกตััวเป็นตำบลรุ่งระวี

...

ประวัติความเป็นมา

                เดิมตำบลรุ่งระวีขึ้นกับตำบลน้ำเกลี้ยง และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้แยกตััวเป็นตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง

...

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.