สภาพทั่วไป

            ที่ตั้ง 

                   องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

...

ข้อมูลพื้นฐาน