ประวัติความเป็นมา

                เดิมตำบลรุ่งระวีขึ้นกับตำบลน้ำเกลี้ยง และเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงได้แยกตััวเป็นตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง โดยรวมเอาหมู่บ้านบางส่วนของตำบลละเอาะเข้าไปด้วย ชื่อตำบลรุ่งระวีได้มาโดยมีปลัดในสมัยนั้นชื่อนายอุดม ได้เสนอชื่อเพื่อเลือก ๓ ชื่อ ดังนี้ ๑.สวนป่า ๒.ลำระวี ๓.รุ่งระวี และได้ร่วมกันลงมติตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลรุ่งระวี ต่อจากนั้นได้มีการจัดตั้งองค์กรในรูปแบบสภาตำบล ตามประกาศของคณะปฏิวัติที่ ๓๒๖ ให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่หลักในด้านการพันาตำบลตอบสนองต่อนโยบายการกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่น จากนั้นสภาตำบลจึงได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เป็นต้นมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน