องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกาศผู้ชนะออกแบบงานจ้างอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดประชุมประชาคม เรื่อง การสำรวจความต้องการความเห็นของชุมชนในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดาราม ไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสบาย

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน