1. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ

3. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล

8. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้

   ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน

     พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์

     พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

12. การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

13. การรับชาระภาษีป้าย

14. การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

15. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

16. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน