รายงานงบการเงินประจำปี 2562

1. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561

2. ขออนุมัติการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562

3. แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562

4. รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561

5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เรื่อง งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน