1.ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.ประกาศใชแผนดำเนินงานประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

3.ประกาศใช้แผนตำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

4.แผนพัฒนาท่้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

5.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ปีงบ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561

6.รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2561

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน